1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in OPREDELITVE

 • Predmet teh splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: SPP) je urejanje osnovnih razmerij med družbo Mikrografija d.o.o. (v nadaljevanju: družba) ter pravno ali fizično osebo kot naročnikom družbe (v nadaljevanju: stranka), ki so podrobneje opredeljene v točki 4.2.
 • Cenik storitev določa cene storitev in izdelkov družbe, ki jih družba zaračunava (v nadaljevanju: cenik).
 • Storitev gostovanja ali programska oprema kot storitev ali SaaS
 • Poslovni odnos, v katerem se družba zavezuje, da bo zagotovilo programsko opremo, stranka pa se strinja s plačilom pristojbin v skladu z pogodbenimi obveznostmi oz. Cenikom storitev. Vsi podatki se nahajajo na območju v Republike Slovenije, povezave vzpostavljene pa so prek omrežja strežnikov, ki jih vzdržuje družba.
 • Strežniška in uporabniška licenca
  Z nakupom licence stranka pridobi pravico do časovno neomejene uporabe programske opreme za št. uporabnikov za katere so bili kupljene uporabniške licence. V primeru najema programske opreme ali gostovanja je ta pravica časovno omejena na čas ko je sklenjeno poslovni razmerje.
 • Digitalno potrdilo služi za identifikacijo uporabnika v elektronskem poslovanju. Vsebuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto. Digitalno potrdilo izda overitelj kvalificiranih digitalnih potrdil v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list RS, št. 98/04– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14) Uredbo eIDAS.
 • Določbe teh SPP ne posegajo v kogentno zakonsko določene pravice in obveznosti pogodbenih strank.
 • Družba je registriran ponudnik certifciranih Storitev zajema in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki (mSef) in Spremljevalnih storitev ter ponudnik certificiranega dokumentnega sistema (mDocs) z dodatno komponento mSign ter komponento mDocs-Outlook plug-in.
 • Družba vse storitve izvaja skladno s standardoma informacijske varnosti ISO 27001 in kakovosti ISO 9001.
 • Elektronski zajem in obdelavo dokumentov, pravila hrambe ter pravila izločanja oziroma izbrisa dokumentov iz sistema mSef, družba in stranka definirata v medsebojni pogodbi oz. dokumentu OB-01 Specifikacija zahtev storitve za naročnika.
 • Naročilnica je obrazec, ki ga izpolni stranka, v katerem so navedene storitve, ki naj jih družba opravi, skupaj z vsemi morebitnimi podatki, ki zadevajo opravljanje storitev pod pogoji, ki so določeni v pogodbi. Znesek plačila storitev je lahko določen v naročilnici, v ločenem dokumentu ali v ceniku.
 • Navodila za uporabo so navodila, s katerimi uporabniki storitev družbe dobijo napotke o pogojih, omejitvah in načinu uporabe posameznih storitev in opreme ali blaga ter navodila proizvajalcev o uporabi opreme/blaga.
 • Notranja pravila so interni pravni akt, ki ureja zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA – Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14).
 • OB-01 Specifikacija zahtev za naročnika je interni dokument družbe, v katerem družba in stranka dogovorita parametre obdelave, kateri so vključeni v opravljeno storitev s strani družbe.
 • Pogodba: kadar družba sprejme izpolnjeno naročilnico ali drugo zahtevo za opravljanje storitev s strani stranke, ali kadar stranka sprejme dogovorjeno ceno storitev, ali vsak primer, ko stranka naroči ali zahteva storitve in blago in družba tako naročilo sprejme in za stranko izvede. Pričujoči SPP veljajo za vsako pogodbo razen, če se stranka in družba v pisni obliki dogovorita o drugačnih pogojih. Pogodba se v vseh primerih sklepa pisno fizično ali v elektronski obliki . Morebitni ustni dogovori in spremembe niso veljavni.
 • Pogodbena stranka ali pogodbeni stranki: posamezno družba ali stranka ter skupaj družba in stranka.
 • Poročila so vse listine in produkti, ki jih ustvari družba ali njeni predstavniki, podizvajalci, svetovalci in zaposleni v zvezi z opravljanjem storitev.
 • Primopredajni zapisnik ali Dobavnica je zapis podpisan s strani stranke in družbe o kvalitetno izvedeni storitvi na podlagi česar družba stranki lahko izstavi račun za opravljene storitve ali prodane izdelke.
 • Račun za opravljene storitve ali prodane produkte družba stranki izdaja na podlagi pogodbe, naročilnice, primopredajnega zapisnika, dobavnice ali na drug načinizražene in potrjene zahteve za opravljanje storitev s strani stranke. Lahko je v pisni ali elektronski obliki, v skladu z zahtevami področne zakonodaje in zahtevami v pogodbi. Stranka se lahko kadarkoli s pisno izjavo poslano po elektronskih medijih ali v fizični obliki opredeli o željeni obliki računa.
 • Storitve: storitve, ki jih družba, v skladu s pogodbo, nudi stranki in kot je določeno v zadevni naročilnici ali v drugih strankinih zahtevah, v kolikor se je družba z njimi strinjala in jih vključila v pogodbo.
 • Storitve zajema so storitve, ki ob pretvorbi izvirnega dokumentarnega gradiva v novo elektronsko obliko zapisa ali na mikrofilm izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje. Zajem je vsak uvoz metapodatkov o gradivu ali gradiva samega v strojno berljivi obliki v informacijski sistem za upravljanje z dokumenti ali v informacijski sistem za hrambo. Zajeto dokumentarno gradivo je dokumentarno gradivo, ki je nastalo ob pretvorbi izvirnega dokumentarnega gradiva v novo elektronsko obliko zapisa ali na mikrofilm
 • Storitve hrambe v digitalni obliki so storitve, ki so neločljivo povezane z ohranjanjem vsebine gradiva v digitalni obliki, vendar ne gre za ponudbo opreme za takšno hrambo. Hramba gradiva je tista hramba izvirnega ali zajetega dokumentarnega gradiva, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje in zagotavlja uporabnost ter avtentičnost vsebine hranjenega gradiva.
 • Spremljevalne storitve: so storitve odbiranja, pretvorbe, urejanja, uničevanja, zagotavljanja varnih prostorov in druge storitve, ki ne predstavljajo storitve hrambe in zajema:
 • odbiranje dokumentarnega gradiva,
 • pretvorba gradiva iz fizične v digitalno obliko,
 • pretvorba gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo,
 • urejanje dokumentarnega gradiva,
 • uničevanje dokumentarnega gradivazagotavljanje varnih prostorov
 • druge storitve, ki niso storitev hrambe in zajema.
 • Stranka: fizična oseba, pravna oseba, združenje, sklad, državna agencija ali organ, ki pri družbi kupi storitve in je navedena v zadevni naročilnici ali v dogovorjenem naročilu v pisni obliki.
 • Zakoniti zastopnik stranke je tista oseba, ki je vpisana v sodnem registru kot zakoniti zastopnik naročnika. V primeru, ko je stranka fizična oseba, pa ta oseba v tej vlogi tudi nastopa.
 • Ostali pojmi uporabljeni v SPP imajo enak pomen, kot je določen v ZVDAGA oz. ZEPEP (Uredbi eIDAS) in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih

2. OPREDELITEV VELJAVNOSTI

 • Razmerje med družbo in stranko ureja poleg veljavne zakonodaje lahko še pogodba, katere sestavni del so lahko tudi SPP, navodila za uporabo, OB-01 specifikacija zahtev za naročnika, ponudba in cenik, ki vsebuje seznam veljavnih cen storitev. Ustni dogovori niso veljavni.
 • Ti SPP veljajo, če s pogodbo med pogodbenima strankama ni urejeno drugače oziroma, če zakon ne določa drugače.
 • Če so določila pogodbe in SPP med seboj v neskladju ali nasprotju, se pogodbeni stranki izrecno strinjata, da v takšnem primeru veljajo določila, opredeljena v pogodbi.
 • V izogib dvomu pa za pogodbo ne veljajo splošni pogoji stranke (če jih le-ta ima), oz. strankini pogoji, navedeni v katerikoli naročilnici ali katerakoli drugi listini v kolikor niso pripeti ali priloženi k pogodbi.
 • Družba opravlja storitve samo za stranko. Če v pogodbi ni določeno drugače, je pogodba sklenjena in izvršljiva izključno samo med stranko in družbo. Šteje se, da pogodba ne ustvarja nobene pravice za tretje osebe, vključno z, med drugim, pravico dobavitelja ali naročnika pogodbene stranke, niti ne ustvarja nobene obveznosti stranke do omenjene tretje osebe.

3. NAČIN SPREMLJANJA IN DOPOLNJEVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

 • Družba lahko te SPP spreminja in dopolnjuje ob spremembi zakonodaje, zaradi usklajevanja z domačimi in mednarodnimi standardi ali iz drugih razlogov. Začetek veljavnosti takšnih sprememb in dopolnitev splošnih pogojev je opredeljen v novo sprejetih splošnih pogojih.
 • V kolikor bi zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja to področje, posamezne določbe teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih adhezijskih pogodb postale neveljavne, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil in s tem teh splošnih pogojev in sklenjene adhezijske pogodbe.
 • O spreminjanju pogojev, določenih v medsebojnih pogodbah ali spremenjenem ceniku, bo družba stranke obveščala najmanj trideset (30dni) pred uveljavitvijo sprememb, in sicer na načine: z obvestili na svojih spletnih straneh, s pisnimi obvestili (šteje se, da je družba svojo obveznost izpolnila, če je pisno obvestilo posredovala skupaj z mesečnim računom, poslanim po pošti ali v elektronskem računu vsaj enkrat v prej navedenem časovnem obdobju), lahko pa tudi na drug način, če pogodba med stranko in družbo tako izrecno določa.
 • O vsaki spremembi pogojev, določenih v pogodbi, morajo biti stranke obveščene najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem imajo pravico v istem roku, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, razen če je sprememba pogojev, določenih v pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo oziroma podzakonskimi predpisi, odstop od pogodbe pa v tem primeru ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti stranke ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti stranke. Če stranka ne zahteva prekinitve pogodbe v tem roku, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.

4. OBVEZNOSTI DRUŽBE

 • Družba mora storitve opraviti z vso potrebno skrbnostjo in strokovnostjo, kot to velja za pristojni organ z izkušnjami na področju certificiranja, pregledovanja, revidiranja in testiranja ter pri opravljanju podobnih storitev, pod podobnimi pogoji, in stranki poslati poročila, v skladu z:
  • določenimi pogoji, ki so navedeni v pogodbi;
  • metodami, za katere družba meni, da so v posameznem primeru primerne, upoštevajoč strokovne in poklicne standarde ter tehnične in/ali vladne ali zakonske podlage;
  • vsemi roki za izvedbo, ki so navedeni v pogodbi (omenjeni roki za izvedbo so zgolj okvirni in ne predstavljajo bistva opravljanja storitve).
 • Družba svojim strankam na področju obvladovanja dokumentov nudi:
  • storitve popisa, prevoza, digitalizacije;
  • skeniranja, urejanja ter uničevanja gradiva;
  • storitve zajema, obdelave in urejanja podatkov;
  • storitve analize, svetovanja in projektnega vodenja na področju Notranjih pravil, vzpostavitve rešitev za obladovanje z dokumentacijo, vzpostavitve klasifikacijskih načrtov, pravilnikov o arhiviranju ipd.
  • implementacije, integacije in razvoj programskih rešitev;
  • storitve fizične hrambe gradiva;
  • storitve servisa, vzdrževanja in podpore;
  • storitve uporabe rešitev v oblaku mDocs, mSef, mSlog, mSign;
  • prodajo programske in strojne opreme ter ostale opreme;
  • strokovno podporo.
 • Družba nudeno v točki 4 stranki dostavi osebno, z uporabo tretjih oseb ali oddaljeno glede na medsebojni dogovor. Stranka dostavljeno potrdi z ustreznim dokumentom, ki je podlaga za izdajo računa stranki za opravljeno storitev oziroma prodano opremo.
 • V izogib dvomu pa družba ne opravlja nalog zavarovatelja ali garanta za primernost, kakovost, tržnost, ustreznost za določen namen, skladnost ali pravilno delovanje proizvodov, storitev ali drugih aktivnosti, ki jih stranka opravi ali izdela, na katere se storitev nanaša. Ne glede na katerokoli določbo v teh pogojih, ali v kateremkoli poročilu, ki določa drugače, družba ne daje nobenega zagotovila ali jamstva, izrecnega ali implicitnega, vključno z jamstvom za tržnost ali primernost za določen namen ali uporabo, za nobeno aktivnost, ki jo stranka opravlja ali za katerikoli izdelek, ki ga stranka proizvaja, distribuira, uvaža ali prodaja.
 • Družba lahko začasno omeji oziroma prekine dostop do svojih storitev, če je to potrebno zaradi dograditev, posodobitev ali vzdrževanja, ali če je prišlo do napak oz. okvare. Družba bo najavila omejitve oziroma prekinitve delovanja zaradi dograditve, posodobitve ali vzdrževanja na spletnih straneh: mikrografija.si vsaj en dan vnaprej in vse svoje stranke obvestila po elektronski pošti na naslove, ki so navedeni v medsebojnih pogodbah oz. obvestila skrbnike pogodb.
 • Če stranka izrecno ne naroči drugače in se to ne vključi v obseg storitev v skladu s pogodbo, se šteje, da so listine, ki zadevajo dogovore, ki jih je stranka sklenila z drugimi zainteresiranimi osebami, kot na primer prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi blaga, o delu, akreditivi, tovorni listi, specifikacije, obrazce, naročila del, potrdila o sprejemljivosti ali skladnosti, in listine, ki so razkrite družbi, zgolj informativne narave in ne razširjajo ali krčijo obsega pogodbenih storitev ali obveznosti. Če se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita drugače, se lahko družba po lastni presoji odloči, da bo dokumente in informacije, ki jih je prejela za opravljanje storitev in, ki med opravljanjem storitev niso bili uničeni, zadržala, vrnila stranki ali uničila.
 • Uradni delovni čas za sprejem podpornih zahtevkov je od ponedeljka do petka z izjemo dela prostih dnevov od 7.00-16.00 ure. Odzivni čas za prejete podporne zahtevke, za katere družba in stranka nimata sklenjene pogodbe za izvajanje različnih stopenj podpore (ang, “SLA«), je  glede na razpoložljivi čas podporne ekipe (ang. »best effort«).

5. DOLŽNOSTI STRANKE

 • Stranka mora:
  • sodelovati z družbo v vseh zadevah, ki se nanašajo na opravljanje storitev;
  • v primerih, ko se storitev opravlja na lokaciji stranke, pravočasno zagotoviti ali poskrbeti, da zagotovi dostop do infrastrukture in osebja stranke, kadar to zahteva družba, njeni predstavniki, podizvajalci, svetovalci ali zaposleni za namen opravljanja storitev. Stranka je odgovorna za pripravo in vzdrževanje zadevnih prostorov za opravljanje storitev, vključno s prepoznavanjem, nadzorovanjem, popravilom in odstranitvijo vseh dejanskih in potencialno nevarnih okoliščin ali materialov iz vseh svojih prostorov pred in med opravljanjem storitev v omenjenih prostorih. Stranka mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovi varnost in varne delovne pogoje na lokaciji med opravljanjem storitev in obvestiti družbo o vseh predpisih za varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti ter glede vseh drugih razumnih varnostnih zahtev, ki veljajo v strankinih prostorih;
  • zagotoviti družbi, njenim predstavnikom, podizvajalcem in zastopnikom dostop in vso opremo, ki jo potrebujejo za opravljanje storitev, omenjena oprema pa mora biti v brezhibnem stanju;
  • družbi pravočasno zagotoviti, bodisi neposredno ali preko dobaviteljev ali podizvajalcev, podatke, ki jih družba potrebuje za neovirano izvajanje storitev in zagotoviti, da so podatki v vseh bistvenih pogledih pravilni;
  • kadar je to potrebno, pridobiti in ohraniti vse potrebne licence in soglasja, ki se nanašajo na storitve in uporabo opreme stranke ter spoštovati vso zadevno zakonodajo;
  • zagotoviti, da nobena listina, podatek in material, ki jih je stranka zagotovila družbi v skladu s pogodbo, ne krši ali predstavlja kršitve ali goljufive uporabe kateregakoli patenta, avtorske pravice, storitvene znamke, poslovne skrivnosti, licence ali druge pravice intelektualne lastnine ali premoženjskega upravičenja katerekoli tretje stranke;
  • opraviti vse potrebno, da odpravi vse ovire ali motnje pri opravljanju storitev družbe;
  • družbi omogočiti oddaljen dostop do infrastrukture stranke, kjer je to potrebno za odpravo napak oz. pomanjkljivosti na storitvah oz. rešitvah družbe;
  • v svojem okolju uporabiti ustrezno strojno in programsko opremo ter organizacijske in tehnične ukrepe zato, da bo preprečila kakršenkoli vdor v strojno in programsko opremo družbe ter preprečila kakršnokoli namestitev in širitev zlonamernih virusov;
  • v svojem okolju uporabiti vse potrebne ukrepe za preprečitev nepooblaščene uporabe strojne in programske opreme družbe;
  • vse morebitne napake in motnje na storitvah oz. rešitvah družbe javljati preko e-pošte: podpora@mikrografija.si
 • Stranka se strinja, da družba v obsegu, v katerem opravlja storitve, ni zavezana k nobenemu določenemu uspehu, temveč zgolj k opravljanju storitev. Niti družba, niti noben od njenih predstavnikov, ne zagotavlja kakovosti, rezultata, učinkovitosti ali primernosti katerekoli odločitve ali dejanja, za katerega se stranka odloči na podlagi dokumentov, dogovorjenih v skladu s pogodbo.
 • Če je izpolnitev obveznosti družbe v skladu s to pogodbo onemogočena ali odložena zaradi kakršnega koli dejanja, opustitve, zamude ali malomarnosti stranke, njenega predstavnika, podizvajalca, svetovalca, ali zaposlenega, družba ne odgovarja za morebitne stroške, plačila ali izgubo, ki jo je utrpela stranka, če ta izvira neposredno iz omenjenega onemogočanja ali zamude.
 • V primeru neplačevanja finančnih obveznosti s strani stranke, družba do dva (2) krat obvesti stranko in v kolikor v roku 14 koledarskih dni od prejema zadnjega obvestila obveznosti niso poravnane, se šteje, da je poslovno razmerje prekinjeno, družba preneha z vsemi aktivnostmi povezane z najemom ali z uporabo oblačnih storitev, podatke pa varno uniči.

6. STROŠKI IN PLAČILO

 • Cene storitev so navedene v ceniku storitev, izdanih ponudbah oziroma sklenjenih pogodbah med stranko in družbo.
 • Pošiljanje e-računov stranki s strani družbe je brezplačno. V primeru nestrinjanja s pošiljanem e-računa izražene s strani stranke, si družba pridržuje pravico, da lahko pri računu dodatno obračuna manipulativne stroške priprave in pošiljanja fizičnega računa v višini 3,00EUR brez DDV.
 • Stranka je dolžna sproti in v roku plačevati uporabo storitve v skladu s temi SPP, naročilnico oziroma pogodbo o uporabi storitev in navedbami na izstavljenem računu.
 • Če stranka družbi računa ne poravna na dan zapadlosti, ji družba lahko zaračuna zakonske zamudne obresti od navedene vsote na računu.
 • Obresti se zaračunavajo od dneva zapadlosti pa do dneva plačila, po mesečni obrestni stopnji 1,5 %, ki se obračunava dnevno in zaračunava na mesečni osnovi vse do plačila, pred ali po izdani sodbi.
 • Družba lahko ustavi opravljanje vseh storitev dokler plačilo ni poravnano v celoti. Pristojbine in morebitna dodatna plačila so navedena brez vseh zadevnih davkov.

7. USKLADITEV CEN

 • Pogodbeni stranki soglašata, da se cene uskladijo vsako koledarsko leto. Uskladitev cen se izvede v prvi polovici leta in velja od 01.01 naslednjega koledarskega leta naprej. Uskladitev cen se izvede na način, da se za izhodišče usklajevanja uporabi inflacijo – letno stopnjo rasti cen živjenskih potrebščin.
 • V kolikor je cena vezana na storitve izvajalca, se cena le-te storitve dvigne za enak odstotek, kot se dvigne minimalna plača in se nova cena obračuna isti mesec, ko je višina minimalne plače zapisana v Zakonu o minimalni plači.

8. LICENČNA POLITIKA

 • Programska oprema je zaščitena z zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Za programsko opremo se izdaja licenca. Programska oprema se lahko proda, najame ali nudi v oblačnih storitvah (ang. »SaaS«) ter obračunava na dogovorjeno periodiko. Programska oprema je sestavljena iz več modulov ali rešitev programske opreme (v nadaljevanju »moduli«).
 • Z nakupom licence stranka pridobi pravico do časovno neomejene uporabe programske opreme za št. uporabnikov za katere so bili kupljene uporabniške licence
 • Z najemom ali v primeru nudenja programske opreme v oblačnih storitvah ima stranka pravico do uporabe programske opreme za št. uporabnikov in za module za čas dokler je sklenjeno poslovno razmerje.
 • V primeru nakupa programske opreme je prvo (1.) leto obvezno plačilo Vzdrževanja programske opreme, s čimer stranka pridobi pravico do posodobitev na zadnjo različico. Vrednost letnega vzdrževanja znaša 20% od vrednosti prodane programske opreme brez popustov.
 • V primeru najema ali uporabe oblačnih storitev družbe se le-te samodejno podaljšajo na dogovorjeno periodo. Stranka lahko enostransko prekine razmerje tri (3) mesece pred iztekom dogovorjenega roka.

9. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 • “Intelektualna lastnina” pomeni vse patente, pravice od izrabe izumov, modelov, avtorske in sorodne pravice, blagovne znamke, logotipe, storitvene znamke, celostno podobo, poslovno ime ali domeno, pravice do celostne podobe, pravice do dobrega imena ali do sprožitve postopka zaradi uporabe tujega imena, pravice nelojalne konkurence, pravice do modela, pravice do računalniške programske opreme, pravice do baze podatkov, pravice do topografije, moralne pravice, pravice do zaupnih podatkov (vključno z znanjem in izkušnjami ter poslovnimi skrivnostmi), metode in protokole za opravljanje storitev, in vse ostale pravice intelektualne lastnine, ne glede na to, ali so registrirane ali ne, in vključno z vsemi načini uporabe in posodobitvami in razširitvami omenjenih pravic in vsemi podobnimi ali enakovrednimi pravicami ali oblikami zaščite v vseh delih sveta.
 • Vsaka pogodbena stranka je izključna lastnica vseh pravic svoje intelektualne lastnine, ne glede na to, ali jo je ustvarila pred ali po datumu začetka veljavnosti pogodbe in ne glede na to, ali je ta pravica povezana s kakršnimkoli dogovorom med pogodbenima strankama.
 • Nobena pogodbena stranka ne sme izpodbijati veljavnosti pravic intelektualne lastnine druge stranke, niti sprejeti nobenega ukrepa, s katerim bi zmanjšala vrednost ali dobro ime, ki je povezano z intelektualno lastnino druge stranke ali z njo povezanih družb.
 • Vsaka pogodbena stranka mora sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da ves čas posluje skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov.
 • Stranka ne sme uporabljati imena, storitvene znamke, blagovne znamke in avtorske pravice družbe in z njo povezanih družb, razen če za to pridobi predhodno pisno soglasje s strani družbe in še tedaj samo na način in v obsegu, kot to določi družba.
 • V izogib dvomu, za nič v poročilih ali drugih pisanjih ne šteje, kot da gre za prenos katerekoli lastninske pravice ali pravice uporabe katerekoli od pravic intelektualne lastnine družbe ali njene lastniške programske opreme, ravno tako ne njenih lastniških revizijskih metod, gradiva za usposabljanje in priročnika o najboljših praksah, ravno tako ne njene firme, logotipa, znamk ali druge zunanje podobe, niti obstoječih ali kasneje razvitih pravic intelektualne lastnine ali znanja in izkušenj, ki so ga v družbi razvili in uporabili za opravljanje storitev in pripravo poročil. Te še naprej ostajajo v izključni lasti družbe. Poleg tega se s poročilom ne prenaša nobena lastninska pravica ali pravica do uporabe pravice intelektualne lastnine na nobeno tretjo osebo, ki bi lahko bila zajeta v poročilu, ali na katero se lahko sklicuje poročilo.

10. VAROVANJE OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

 • Družba obdeluje zaupne podatke in osebne podatke strank kot upravljalec ter obdelovalec v skladu s predpisi (GDPR uredba in Zakon o varovanju osebnih podatkov), Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, pogodbo in temi SPP. V večini primerov se družba smatra kot obdelovalec podatkov, ki opravlja hrambo podatkov za stranke v skladu z veljavno zakonodajo ter medsebojnimi pogodbami o obdelavi osebnih podatkov.
 • Družba kot upravljalec zbira naslednje podatke:
  • ime in priimek za fizične osebe/ firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe
  • naslov/sedež stranke
  • elektronski naslov, naslov spletne strani ali druge vrste osebnih stikov zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov pogodb
  • akademski, znanstveni ali strokovni naziv zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov pogodb
  • podatke o transakcijskem računu strank
  • davčno številko za fizične osebe ter davčno in matično številko za pravne osebe
 • Izraz »zaupni podatki« pomeni vse podatke, ki jih ena pogodbena stranka razkrije drugi pogodbeni stranki v kakršnikoli obliki, vključno z, med drugim, tehničnimi, okoljskimi, poslovnimi, pravnimi ali finančnimi podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na pogodbeni stranki in/ali na pogodbo.
 • Nobena od pogodbenih strank ne sme razkriti ali kakorkoli uporabiti zaupnega znanja, zaupnega podatka, finančnega ali tržnega podatka, ki ga pridobi ali prejme v okviru izvajanja pogodbe, brez predhodnega pisnega dovoljenja stranke, ki je zaupni podatek razkrila.
 • Zaveza o varovanju zaupnih podatkov ne velja za noben podatek, ki:
  • je javno dostopen ali postane javno dostopen brez vpliva pogodbene stranke, ki je podatek prejela;
  • je bil v posesti pogodbene stranke, ki je podatek prejela, preden ji ga je druga stranka razkrila;
  • ga je pogodbeni stranki, ki je podatek prejela, razkrila tretja oseba, ki podatka ni pridobila medtem, ko je zanjo veljala zaveza o varovanju zaupnih podatkov;
  • ga je pogodbena stranka, ki ga je prejela, pridobila brez uporabe ali sklicevanja na zaupni podatek, ki ga je prejela od stranke, ki je podatek razkrila;
  • je bil razkrit v skladu z zakonskimi zahtevami, borznimi predpisi ali katerokoli drugo zavezujočo sodbo, sklepom ali zahtevo kateregakoli sodišča ali drugega pristojnega organa; ali
  • je razkrit povezani družbi pogodbene stranke, če je morala biti le-ta z njim seznanjena.
 • Vsaka pogodbena stranka je dolžna zagotoviti, da vse osebe, katerim se skladno s pogodbo razkrije zaupne podatke, omenjene podatke hranijo kot zaupne in jih ne razkrijejo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi. Pogodbena stranka prevzame popolno odgovornost v primeru kakršnekoli kršitve omenjene zaveze.
 • Ob izteku veljavnosti ali prenehanju pogodbe, iz kakršnegakoli razloga, in če tako naroči druga pogodbena stranka, mora vsaka pogodbena stranka vrniti ali uničiti zaupne podatke druge pogodbene stranke, ki jih ima v svoji posesti ali so pod njenim nadzorom, vendar pod pogojem, da nobena določba iz teh pogojev družbi ne prepoveduje, da bi obdržala kopije poročil in analize v skladu s svojo politiko o hranjenju listin in kot to morda zahteva zakon ali uradni organ.

11. ZAKONSKA SKLADNOST

 • Družba zagotavlja, da Storitve zajem in hrambe gradiva ter Spremljevalne storitve izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje v Republiki Sloveniji; vse zahteve veljavnih predpisov in teh SPP podrobneje urejene s potrjenimi Notranjimi pravili družbe s strani Arhiva Republike Slovenije.
 • Stranka je dolžna poskrbeti za potrjeno skupno oceno tveganja za izvajanje Storitev zajema in hrambe gradiva ter Spremljevalnih storitevter v kolikor je stranka  javnopravna oseba pripraviti in sprejeti Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, ki jih potrdi pri Arhivu Republike Slovenije. Če stranka notranjih pravil nima ali pa nima potrjenih, skladnost z zakonodajnimi zahtevami lahko dokazuje tudi naknadno.
 • V primeru, da stranka ne ravna skladno s prejšnjim odstavkom, prevzema vso odgovornost glede zmanjšanih veljavnosti in dokazne vrednosti tega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki.

12. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 • Družba ne prevzema odgovornosti v primeru delnega ali popolnega izpada delovanja storitev in rešitev družbe v primerih, ko je delni ali popolni izpad posledica nujnih vzdrževalnih del ali pa je izpad nastal zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere družba ne more vplivati.
 • Ne glede na katerokoli drugo določbo v pogodbi, ne bo nobena od pogodbenih strank odgovorna za posredno, naključno ali posledično škodo ali izgubo (vključno z, med drugim, kaznovalno in odvračilno odškodnino, izpadom zaslužka, izpadom proizvodnje, izgubo vrednosti, zmanjšanjem zaslužka od prodaje proizvodov ali sredstev, vključno z, med drugim, izgubo uporabe, izgubo finančne prednosti, motenim poslovanjem ali izpadom proizvodnje).
 • Ne glede na člen št. 1, je skupna odgovornost družbe, njenih povezanih družb ali zadevnih zaposlenih, predstavnikov, svetovalcev in podizvajalcev, pogodbena, kazenska (vključno z, med drugim, malomarnostjo, hudo malomarnostjo ali kršitvijo zakonske dolžnosti), iz naslova zavajanja, povračila, ali ki kako drugače izvira iz ali je povezana s storitvami, poročili in izvajanjem ali nameravanim izvajanjem pogodbe, omejena na največ vrednost zneska plačil, ki jih je stranka plačala v obdobju 1 leta od nastanka prej opisanega dogodka.
 • Stranka mora družbo in njene povezane osebe, njihove zadevne zaposlene, direktorje, predstavnike, svetovalce ali podizvajalce odškodovati za vse zahtevke tretjih oseb iz naslova izgube, škode ali stroškov kakršnekoli narave (vključno z, med drugim, malomarnostjo in hudo malomarnostjo) in ki na kakršenkoli način izhajajo iz, ali so povezani z opravljanjem, nameravanim opravljanjem ali neizpolnitivjo katerekoli storitve, v kolikor seštevek omenjenih zahtevkov za katerokoli posamezno storitev presega odgovornost določeno v členu št. 2 zgoraj.
 • Ne glede na člena št. 1 in 12.2, družba stranki ne odgovarja za in stranka ne sme vložiti odškodninskega zahtevka, razen če družba prejme obvestilo o takem zahtevku dvanajst (12) mesecev po datumu, ko je družba storitve, iz katerih izvira odškodninski zahtevek, opravila, ali datumu, po katerem bi morale biti storitve opravljene, v primeru domnevne neizpolnitve, karkoli nastopi prej.

13. VIŠJA SILA

 • Izraz »višja sila« pomeni dogodek, na katerega stranka, ki dogodek višje sile uveljavlja, nima vpliva in ki povzroči, da stranka ali družba, v celoti ali deloma, ne more izpolniti svojih pogodbenih obveznosti (razen obveznosti plačila zneskov dolgovanih drugi pogodbeni stranki), take nezmožnosti pa pogodbena stranka, ki višjo silo uveljavlja, z razumnim predvidevanjem, načrtovanjem in ukrepi ne bi mogla preprečiti ali premagati.
 • Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za nobeno izgubo ali škodo, ki je posledica zamude pri izvajanju ali neizvajanju svojih obveznosti opredeljenih v teh SPP, če je omenjena zamuda ali neizvajanje posredno ali neposredno posledica višje sile.
 • Če nezmožnost traja več kot petnajst (15) dni, ima neprizadeta pogodbena stranka pravico to pogodbo odpovedati, pri tem pa zanjo ne nastane nobena odgovornost.

14. PODIZVAJALCI

 • Družba lahko, po lastni presoji prenese opravljanje vseh storitev, dogovorjenih s pogodbo, ali del le-teh, na povezano družbo, predstavnika ali podizvajalca družbe, brez predhodnega obvestila stranki, stranka pa se s takim prenosom strinja.

15. KONČNE DOLOČBE

 • SPP imajo lastnost pogodbe in so sestavni deli pogodb in ponudb s strankami.
 • SPP se objavijo in so dostopni na spletnih straneh družbe: mikrografija.si .
 • Zakoniti zastopnik stranke soglaša z objavo naziva in logotipa svoje družbe v referenčnem seznamu podjetij družbe.
 • Za pogodbo in vse spore ali odškodninske zahtevke, ki iz nje izvirajo, ali so z njo povezani, velja, da se tolmači v skladu s slovensko zakonodajo, ne glede na morebitne kolizijske norme, ki bi določale uporabo drugih zakonov.
 • Pogodbeni stranki se nepreklicno strinjata, da je za reševanje vseh sporov in zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe ali so z njo povezani, pristojno sodišče v Novem mestu.
 • SPP veljajo od 01.01.2023.